Ijtimoiy muhofaza

2018 йилда Урганч давлат университетида амалга оширилган ижтимоий муҳофаза бўйича

маълумот

 

Жамоа шартномаси орқали тартибга солинган сарф-харажатлар

Жамоа шартномаси тадбирларини бажариш учун сарфланган маблағни хисоблашда киритиладиган сарф-харажатлар қисми   (минг сўмда)

Қонунчилик ҳужжатларида ўрнатилган меъёрлар

1. Пул шаклидаги иш хаки.

1.1

Ишбой бахолар,тариф ставкалари,лавозим маошлари буйича бажарилган иш (ишлаган вакт) учун хисобланган иш хаки .

(конунчилик ва меъёрий хужжатларда белгиланган ставкалардан юкори кисми)

-

Энг кам иш ҳақи ва Ягона тариф сеткасининг “0” – разряди ставкаси Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармонлари билан ўрнатилади.

1.3.

Касб махорати, мураббийчилик учун нш хакига устамалар

1303605.6

 

 

2.2.

Тунги вактдаги иш учун устама ва кушимча туловлар

 

-

Ишнинг ҳар бир соати учун камида 1,5 баробар ҳақ тўланиши лозим(МК 158-моддаси)

2.4.

Иш вактидан ташкари ишлар хамда дам олиш кунлари ва байрам кунларидаги ишлар учун устама ва кушимча туловлар

-

Ишнинг ҳар бир соати учун камида 2 баробар ҳақ тўланиши лозим (МК 157-моддаси)

2.5.

Иш берувчи ва мехнат жамоаси манфаатларига доир вазифаларни бажариш вактида (малака ошириш,рационализаторлик таклифларини жорий этиш ишида катнашиш,хизмат сафарида булиш, тиббий курикдан утиш ва бошка холларда) бериладиган кафолатли туловлар

 

Ўртача иш ҳақидан кам бўлмаслиги лозим(МК 166-моддаси)

2.6.

Хизмат сафари давридаги суткалик харажатлар

                              73490.0

Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган энг кам иш ҳақининг

 10 % (Вазирлар Маҳкамасининг 1993 йил 16.08. даги 287-ф қарори)

 

IY. Ишламаган вакт учун хак тўлаш.

4.1.

Асосий мехнат таътили учун хак тўлаш.

                      

                2959732.2

- ходимларнинг барча тоифалари учун -15 иш куни(МК 134-моддаси);

- давлат органлари хизматчилари учун бегилаб қўйилган муддат(Олий Мажлиснинг 1995 йил 21.12. даги Қарори);

- 18 ёшга тўлмаган, ишлайдиган I ва II-гуруҳ ногиронлари, шунингдек ходимларнинг айрим тоифалари учун -30 календар кун (МК 135-моддаси)

4.2.

Ходимларга жамоа шартномасига биноан бериладиган кушимча (конунчиликда назарда тутилганидан ташкари) таътиллар учун хак тулаш.

-

МК 232-моддаси ва Вазирлар Маҳкамасининг 1997 йил 11.03.даги 133-сон Қарори билан белгиланган

4.4.

Ишламаган вакт учун хак тулашнинг бошка турлари.

-

МК 228*-, 230- ва 243-моддаларида назарда тутилган холларда тўлиқ миқдорда тўланилади, МКнинг 159-моддасидаги холда ўртача иш ҳақи сақланади.

Y. Рагбатлантириш  тўловлари

5.4.

Мукофотлар, рагбатлантириш туловлари.

1969720.3

                      93275.7 академ. лицей

 

5.5.

Касаба уюшмаси томонидан рагбатлантириш туловлари

7529.9

 

YII. Натура шаклидаги тўловлар

7.6.

Умумий фойдаланиш транспорти, махсус маршрутлар, идоравий транспортда иш жойига етиб келиш бахосини тўлаш.

                          36350.4

                     

 

7.8.

Бошка имтиёзлар (солиқ гуруҳларига ойлик чипталар,секция, клублардаги машғулотлар, хонадон телефонлари учун абонент тўловлари, газета ва журналларга обуна қилиш, тиш қўйдириш, қиматбаҳо совғалар қиймати ва хоказо)

 

23263.2

 

YIII.     Иш хаки таркибига кирмайдиган тўлов ва сарф  харажатлар

8.3

Кадрларни тайёрлаш ва кайта тайёрлаш буйича сарф харажатлар.

                   12876.4

Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 09.04.даги 166-сонли қарорига биноан йиллик меҳнатга ҳақ тўлаш фондининг 2 %

8.4.

Согликни саклаш оъбектлари кариялар ва ногиронлар уйлари, мактабгача болалар муассасалари,согломлаштириш   оромгохлари, маданият ва спорт объектлари, халк таълими  муассасалари, шунингдек уй-жой фонди объектларини саклаб туриш шу жумладан амортизация ажратмалари ва барча турдаги таъмирлаш ишларини амалга ошириш сарф харажатлари.

 

              542330.0

 

8.5.

Пенсияга устамалар, пенсияга чикаётган мехнат фахрийларига туланадиган бир марталик ёрдам пули.

                         39716.6   

 

8.6.

Ходимга курсатилган моддий ёрдамнинг барча турлари.

81196.4      маъмурият

34865.6       касаба уюшма

 

 

8.7.

 

Муддатидан илгари пенсияга чикариш,уларнинг сони

-

Вазирлар Маҳкамасининг қарори асосида.

8.9.

Бахтсиз ходиса руй берганда бир марталик ёрдам пули

.-

Майиб бўлган жабрланувчининг  1 йиллик иш ҳақи, бахтсиз ходиса ўлим билан тугаган бўлса, жабрланувчининг 6 йиллик иш ҳақи миқдорида(Вазирлар Маҳкамасининг 2005 йилдаги 60-сонли қарорига биноан)

8.10.

Маданий-окартув, спорт-согломлаштириш ва бошка тадбирлари учун сарф харажатлар

533224.5

 

8.12.

Кам таъминланган, куп болали оилалар фарзандларига укув анжомларини сотиб олишга сарф килинган харажатлар

700.0

 

8.13.

Ногиронлар, куп болали оилалар, байналминалчилар, иккинчи жахон уруши катнашчиларига,Чернобил АЭС  халокати окибатида касалланганларга тиббий хизмат курсатиш ва дори-дармонлар билан ёрдам килиш.

                         1933.4

 

IX. Мехнат мухофазаси

9.1.

Мехнат мухофазаси ва хавфсизлик техникаси тадбирлари учун сарф – харажатлар.

                

                    25242.0

 

     Жами

  7739052.2

 


Yangilangan sana: 2019-05-14